محمد مهدی مومنی
        مدیرکل روابط عمومی
 

    .
شرح وظایف روابط عمومی
هیئت وزیران درجلسه مورخ 23/2/1386بنا به پیشنهاد مشترک شماره 312/2082س خ مورخ 23/3/1386 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت حقوقی و امورمجلس رئیس جمهور و شورای اطلاع رسانی دولت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه ، نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود :

آئین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاههای اجرایی
ماده 1 – در این آئین نامه ، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :
الف- روابط عمومی : اداره کل یا دفتر روابط عمومی دستگاههای اجرایی
ب- شورای اطلاع رسانی دولت
ج- سخنگوی دولت : سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت.
ماده 2- اهم فعالیتهای روابط عمومی هر وزارتخانه یا سازمان، اجرای سیاستهای اطلاع رسانی دولت،همکاری با رسانه‌های جمعی جهت انعکاس مناسب عملکردهای بخشهای مختلف،پاسخگویی به ابهام ها و اطلاع رسانی درخصوص آن دستگاه، تهیه و اجرای طرح های تبلیغاتی سازمان، اجرای مناسب مراسم و مناسبتها، ایجاد حسن رابطه بین کارکنان و مسئولان دستگاه مربوط ازطریق برگزاری جلسات داخلی، نظارت بر انتشارات و نشریات دستگاه، مدیریت پایگاههای اطلاع رسانی الکترونیک دستگاه و افکارسنجی عمومی و دستگاهی است.
تبصره 1- شرح وظایف و ساختار جدید سازمانی روابط عمومی ها جهت اجرای وظایف یادشده باتوجه به شرح وظایف، اهداف، پراکندگی جغرافیایی و سایر موارد مربوط به ظرف چهارماه پس از ابلاغ این آئین نامه با پیشنهاد سخنگوی دولت به تائید شورای اطلاع رسانی دولت رسیده و با تصویب معاونت ذیربط در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور لازم الاجرا می گردد.
تبصره 2- به منظور ایجاد ساختار مناسب روابط عمومی، دستگاههای اجرایی موظفند جذب ظرفیت سازمانی مصوب روابط عمومی را از سهمیه استخدامی ستادی و استانی خود از میان دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی روابط عمومی و رشته های مرتبط و یا دارندگان تجربه کاری در زمینه روابط عمومی را در اولویت قرار داده و جهت ارتقای پستهای حوزه روابط عمومی اقدام نمایند.
ماده 3- امور ارتباطی، تبلیغاتی و اطلاع رسانی دستگاههای اجرایی مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 – باید تابغ خط مشی ها و سیاستهای اجرایی دولت باشد.
تبصره 1 – رئیس شورای اطلاع رسانی دولت موظف است به صورت مستمر نظارت موثر بر اجرای صحیح سیاستهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی دولت را بعمل آورده و زمینه آموزش مدیران روابط عمومی ها جهت اجرای مناسب مفاد این آئین نامه را با همکاری دستگاههای اجرایی و آموزشی و انجمنها و موسسات ذیصلاح غیردولتی فراهم سازد.
تبصره 2 – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هزینه های آموزشی و هماهنگی اطلاع رسانی دولت را در ردیف مستقل در بودجه سالانه ذیل ردیفهای نهاد ریاست جمهوری منظور و دراختیار دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت قرار دهد.
تبصره 3- اختیارات هیئت وزیران درخصوص تعیین ضوابط و هماهنگی اطلاع رسانی و امور تبلیغاتی به کارگروهی مرکب از وزراء دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور تفویض می گردد. ملاک تصمیم گیری درخصوص اختیارات یادشده موافقت وزیران عضو کارگروه یاشده می باشد و مصوبات آن درصورت تائید رئیس جمهور با رعایت ماده (19) آئین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور می باشد.
تبصره 4 – پرداخت هرنوع وجه صرفاً در چارچوب ماده (3) این آئین نامه مجاز و پرداخت هرگونه وجه دیگری ممنوع است. ذیحسابان وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکتها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند.
ماده 4 – مدیر روابط عمومی دستگاههای اجرایی در سطح ستادی ازسوی عالی ترین مقام دستگاه و از میان افراد دارای خلاقیت، تحرک و آگاهی سیاسیاجتماعی و رسانه ای و تا حد امکان مرتبط با رشته روابط عمومی با هماهنگی سخنگو و در سازمانها و ادارات زیرمجموعه هر دستگاه با هماهنگی مدیر روابط عمومی دستگاه مربوط انتخاب خواهد شد و به صورت مستقیم زیر نظر مقام منصوب کننده فعالیت خواهد بود.
تبصره 1 – دستگاههای اجرایی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که تا حد امکان کلیه فعالیتهای قابل انتشار و ارتباطات تمام بخشهای دستگاه ازجمله پایگاههای اطلاع رسانی دستگاه به صورت متمرکز ازسوی روابط عمومی مربوط صورت پذیرد. موارد استثناء به پیشنهاد دستگاه به تصویب شورای اطلاع رسانی دولت خواهد رسید.
تبصره 2 – عالی ترین مقام دستگاه مربوط، سخنگوی دستگاه را از میان مسئولان ارشد دستگاه مربوط با اولویت مدیر روابط عمومی و با رعایت تبصره (1) این ماده انتخاب خواهد نمود. مواضع رسمی دستگاه ازسوی سخنگوی آن دستگاه اعلام خواهد شد.
ماده 5 – به منظور ایجاد انسجام، اتخاذ شیوه های مناسب و هماهنگی در امور اطلاع رسانی و ایجاد وحدت رویه، شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاههای اجرایی متشکل از کلیه مدیران روابط عمومی دستگاهها و معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ریاست سخنگو و دبیری دبیر شورا تشکیل خواهد شد.
تبصره – شورای هماهنگی روابط عمومی در مراکز استانها به ریاست استاندار و در غیاب وی معاون سیاسی و امنیتی استاندار و دبیری مسئول روابط عمومی استانداری و با شرکت کلیه مسئولان روابط عمومی دستگاههای استانی و فرمانداریها تشکیل می گردد و وظیفه هماهنگی اطلاع رسانی دستگاههای اجرایی را در استان برعهده خواهد داشت.
ماده 6- به استثنای مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت- مصوب 1370 – و همطرازان آنها، انجام هرگونه مصاحبه توسط مسئولین و کارکنان دستگاه و انتشار هرگونه خبر باید ازطریق روابط عمومی دستگاه و با رعایت سیاستهای کلی اطلاع رسانی دولت صورت پذیرد.
ماده 7 – روابط عمومی ها موظف به همکاری و تعامل مناسب با تمامی رسانه های قانونی به خصوص سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی و موسسه فرهنگی- مطبوعاتی ایران و رعایت سیاستهای مربوط ابلاغی موضوع آئین نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی (سایتهای) ایرانی، موضوع تصویب نامه شماره 109060/ت35741هـ مورخ 5/9/1385 ازسوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.
ماده 8 – روابط عمومی ها حداکثر تا اول اسفندماه هرسال برنامه های ارتباطی، اطلاعاتی و انتشاراتی سال بعد خود را براساس برنامه سالانه وزارتخانه یا سازمان متبوع و هماهنگی با دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت تنظیم خواهند نمود.
ماده 9 – دستگاهها موظفند حداقل دو در هزار بودجه جاری ستادی و استانی خود را به تفکیک برای فعالیتهای روابط عمومی و اطلاع رسانی در نظر بگیرند و هنگام مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان آن را به عنان هزینه های ضروری دستگاه منظور کنند و دراختیار روابط عمومی ها قرار دهند.
ماده 10 کلیه آئین نامه ، دستورالعمل ها و بخشنامه های مغایر ازجمله تصویب نامه شماره 81552 مورخ 28/12/1353 لغو می گردد.
کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان