فیلدهای ستاره دار اجباری هستند.
فرم ثبت نام کاندید روابط عمومی
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
*نام و نام خانوادگی :*نام پدر :*کد ملی :*دستگاه اجرایی :*شماره پرسنلی :*شماره همراه :*شماره دفتر :*سمت :*نامه معرفی دستگاه :
کد امنیتی : (عدد زیر را وارد کنید.)